Jak poprawnie wypełnić wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej

Mianem egzekucji w prawie określa się działanie, które ma na celu przymusowe odzyskanie długu. Sprawę zakładają komornicy. Warto pamiętać, że są oni funkcjonariuszami publicznymi, którzy działają zarówno na rzecz wierzyciela, jak i kontaktują się z dłużnikiem w celu sprawnego rozwiązania sprawy. Jak poprawnie wypełnić wniosek i co powinno się w nim znaleźć, by wszczęto procedurę wyegzekwowania zadłużenia?

Wniosek o egzekucję

By wyegzekwować dług, w tak dużym mieście jak Warszawa, należy odnaleźć odpowiednią kancelarię komorniczą, a następnie zanieść odpowiednie pismo. Zgodnie z przepisami prawidłowo skonstruowany wniosek o wszczęcie postępowania, jakim jest egzekucja komornicza, powinien odpowiadać wymogom pisma procesowego. Reguluje art. 126 Kodeksu postępowania cywilnego. Oznacza to, że wierzyciel powinien wskazać określone dane we wniosku o wszczęcie egzekucji. Muszą znaleźć się tam informacje o wierzycielu takie jak: imię, nazwisko, w przypadku przedsiębiorstw – nazwa podmiotu/ firmy, adres, rachunek bankowy i numer telefonu. Wniosek o egzekucję powinien wskazywać również dane dłużnika (tak jak w przypadku wierzyciela), numer identyfikacyjny PESEL, NIP, numer dowodu osobistego, imiona rodziców. Jeżeli wniosek o egzekucję dotyczy co najmniej dwóch dłużników, którzy solidarnie mają spłacić zadłużenie, to umieszcza się w nich dane wszystkich osób, przeciwko którym ma być prowadzone postępowanie egzekucyjne. Wniosek do komornika musi mieć wskazaną podstawę egzekucji (tytuł wykonawczy), sąd, który orzekał, sygnaturę sądową oraz datę.

Co powinno znaleźć się we wniosku?

W treści wniosku powinno znaleźć się świadczenie, które dłużnik powinien spełnić – kwota lub inna należność, koszty procesu czy postępowania. Jeżeli zadłużony wcześniej spłacił, na przykład część należności, to taka informacja również powinna się pojawić. Wierzyciel powinien również umieścić oświadczenie o tym, że zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych dokonał wyboru komornika do prowadzenia sprawy, jeżeli adres lub siedziba dłużnika leży poza rewirem, w którym działa komornik. Zgodnie z wyżej wymienionym przepisem wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego. Jeśli więc masz bliżej do komornika w centrum, a siedziba dłużnika to Mokotów niezbędne jest umieszczenie klauzuli o wyborze we wniosku, w przeciwnym wypadku komornicy wezwą do uzupełnienia braków formalnych wniosku, co znacznie wydłuży prowadzone postępowanie. Zanim komornik otrzyma wniosek, należy go czytelnie podpisać. Niezbędnym elementem jest również wskazanie numeru rachunku bankowego, na który mają zostać przekazane środki. Warto pamiętać, że komornicy z Warszawy lub wielu innych miast w razie problemów z wypełnieniem wniosku pomogą uzyskać odpowiednie informacje.

Komornik Warszawa

Z gotowym wnioskiem i oryginałem tytułu wykonawczego należy udać się do kancelarii. Po jego złożeniu komornik Warszawa zakłada sprawę, a następnie informuje wierzyciela o kolejnych postępach i ewentualnych zaliczkach związanych z koniecznością poszukiwania majątku dłużnika. Komornik Warszawa będzie prowadził egzekucję zgodnie z dopuszczalnymi sposobami egzekucji. Wyjątek stanowi zajęcie nieruchomości – tutaj konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku.

Co zrobić, jeżeli jesteś dłużnikiem?

Komornicy z Warszawy działają nie tylko na rzecz wierzycieli, ale także dłużników. W Warszawie aktualnie działa koło 176 kancelarii komorniczych. Jeżeli dowiedziałeś się, że prowadzone jest przeciwko Tobie postępowanie egzekucyjne, to pierwszym krokiem powinien być właśnie kontakt z komornikiem w Warszawie, jak również w innym mieście. W zależności od tego, który z komorników prowadzi postępowanie. Dzięki temu można ustalić aktualną wartość egzekwowanego roszczenia, kto złożył wniosek i na podstawie jakiego tytułu.  Komornik wyśle wezwanie, na które trzeba się stawić. Dłużnik musi udzielić funkcjonariuszowi prawdziwych wyjaśnień dotyczących składników majątku. Ma obowiązek poinformować również o każdej zmianie miejsca pobytu, która trwa dłużej niż miesiąc. Spłata zadłużenia kończy prowadzone postępowanie egzekucyjne. Komornik uchyla czynności egzekucyjne, a akta pozostają w archiwum.