Jak zostać komornikiem w Warszawie?

Komornik jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym. Komornik podlega nadzorowi sądu oraz nadzorowi odpowiedzialnemu prezesa sądu rejonowego, przy którym działa. W trakcie prowadzenia czynności kieruje się dobrem wymiaru sprawiedliwości oraz interesem publicznym. Jest organem władzy publicznej w zakresie wykonywania czynności w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, które reguluje ustawa. Komornicy swoje zadania wykonują przestrzegając przepisów prawa i wypełniając założenia ustaw.

Jakie kompetencje ma komornik Warszawa?

Do kompetencji komornika należy między innymi wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz o zabezpieczenie roszczeń, w tym europejskich nakazów zabezpieczenia na rachunku bankowym. W ramach postępować przeprowadza licytacje komornicze Warszawa. Do zadań komornika należy również wykonywanie tytułów wykonawczych wydanych na podstawie odrębnych przepisów oraz tytułów egzekucyjnych, które podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności. Komornicy wykonują postanowienia o zabezpieczeniu spadku lub sporządzanie spisu inwentarza oraz sporządzają protokoły stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie sądu lub prokuratora.

Ponadto komornik Warszawa osobiście doręcza bezpośrednio adresatowi zawiadomienia sądowe, pisma procesowe oraz inne dokumenty sądowe za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty, albo stwierdza, że adresat pod podanym adresem nie zamieszkuje. Ma prawo zweryfikować istnienie i treści tytułów wykonawczych wydanych w postępowaniach elektronicznych. Na wniosek organizatora licytacji komornik Warszawa sprawuje urzędowy nadzór nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty.

Kto może zostać komornikiem? Czy komornicy Warszawa to trudny zawód?

Komornikiem sądowym może zostać osoba, która spełni odpowiednie wymagania – posiada obywatelstwo polskie, ma pełną zdolność do czynności prawnych, posiada nieposzlakowaną opinię, jest niekarana (za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe), ani nie jest podejrzana o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego. Ponadto trzeba ukończyć wyższe studia prawnicze, które kończą się tytułem magistra prawa. Później należy odbyć aplikację komorniczą i zdać egzamin. Komornicy Warszawa muszą mieć orzeczenie o zdolności psychicznej i fizycznej, które umożliwia pełnienie obowiązków, wystawione przez lekarza medycyny pracy. Ponadto trzeba posiadać minimum dwuletnie doświadczenie w pracy w charakterze asesora komorniczego oraz ukończony 26 rok życia.

Komornikami mogą zostać również prawnicy, którzy praktykują jako sędziowie, prokuratorzy, adwokaci, radcowie prawni, notariusze, radcowie i starsi radcowie Prokuratorii Generalnej SP oraz osoby posiadające stopień doktora nauk prawnych. W pracy komornika Warszawa ważna jest sprawna egzekucja wyroków sądowych. Każdy z prawników powinien dokładać wszelkich starań, by swoje zadania wykonywać rzetelnie i w granicach, które reguluje ustawa. Z pewnością jest to funkcja, która wymaga nieustannego poszerzania swojej wiedzy i aktualizacji znajomości przepisów prawa.

Komornicy Warszawa – kancelaria

Kancelarię komornik Warszawa tworzy przy sądzie rejonowym w stolicy, przy którym urzęduje. Godziny pracy powinny być ustalone z prezesem sądu rejonowego. Za właściwą organizację kancelarii i za sprawne jej działanie przed prezesem sądu rejonowego odpowiadają komornicy Warszawa. Na barkach komornika spoczywa również odpowiedzialność za czynności wykonywane przez zatrudnionych w kancelarii pracowników. Komornik na budynku, w którym znajduje się kancelaria ma obowiązek umieszczenia tablicy urzędowej z nazwą oraz godłem państwowym. Kancelaria komornicza publikuje na swojej stronie internetowej również licytacje komornicze Warszawa, by każdy z zainteresowanych mógł wziąć w niej udział. Lista komorników w Warszawie znajduje się na stronie sądów rejonowych dla odpowiednich dzielnic stolicy. Można na niej znaleźć nie tylko imię i nazwisko, ale także godziny przyjęć interesantów, adresy wraz z numerami początkowymi. Kancelaria komornicza to zespół profesjonalnie przygotowanych osób, które przy współpracy z komornikiem wykonują odpowiednio zadania, wynikające z przepisów ustawy.

Jak zostać komornikiem w Warszawie Zobacz