Licytacja nieruchomości: mieszkanie na Ochocie

Licytacja nieruchomości: mieszkanie na Ochocie

Licytacja nieruchomości: mieszkanie na Ochocie 150 150 Komornik Warszawa • Monika Sachno

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy Monika Sachno na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 26 lutego 2024 r. o godz. 9:30 w budynku Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy mającego siedzibę przy ul. Marszałkowskiej 82 w sali nr 423 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny nr 48, stanowiący odrębną nieruchomość, o pow. 48,29 m2, położony w budynku przy ul. Korotyńskiego 22 w Warszawie, złożonego z 3 pokoi, przedpokoju, kuchni i łazienki z wc, przedpokoju oraz hallu. Do lokalu przynależy piwnica nr 48 o pow. 2,89 m2. Dla wyżej określonego lokalu Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa prowadzi księgę wieczystą WA1M/00488655/4.

Suma oszacowania wynosi 483 000,00 zł, cena wywołania wynosi 362 250,00 zł

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania. Przystępujący do przetargu licytant obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, tj. 48 300,00 zł najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień licytacji, na konto Komornika Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Warszawie 80 12406074 1111 0010 4835 9963. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

W ciągu ostatnich dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w godz. 9:00-15:00, akta zaś postępowania egzekucyjnego II Co 1909/16 można przeglądać w Sekretariacie II Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Marszałkowska 82 w Warszawie.

Nadmienia się, że prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod zajęcia przedmiotu egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące prowadzone postępowanie.

Wyjaśnia się, że użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika nie ujawnione w księdze wieczystej, jeżeli nie zostaną zgłoszone, najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku postępowania i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności nieruchomości.