Licytacja nieruchomości: mieszkanie na Ochocie

Licytacja nieruchomości: mieszkanie na Ochocie

Licytacja nieruchomości: mieszkanie na Ochocie 150 150 Komornik Warszawa • Monika Sachno

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy Monika Sachno na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  26.02.2020 r. o godz. 09:15 w budynku Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy mającego siedzibę przy ul. Marszałkowska 82 w Warszawie w sali nr  229 odbędzie się pierwsza licytacja udziału 1/3 we własności oraz udziału 2/3 we własności nieruchomości: lokal mieszkalny nr 43a położony w budynku przy al. Jerozolimskich 99 w Warszawie – Ochota, o pow. 77,14 m2, stanowiący odrębną nieruchomość, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa prowadzi księgę wieczystą WA1M/00432886/5.

Suma oszacowania 1/3 udziału nieruchomości wynosi 198.867,00 zł, cena wywołania wynosi 149.150,25 zł

Suma oszacowania 2/3 udziału nieruchomości wynosi 397.734,00 zł, cena wywołania wynosi 298.300,50 zł

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania. Przystępujący do przetargu licytant obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania tj.

dla 1/3 udziału we własności nieruchomości tj. 19.886,70 zł lub dla 2/3 udziału nieruchomości tj. 39.773,40 zł

najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień licytacji, na konto Komornika Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Warszawie 80 12406074 1111 0010 4835 9963 lub w kasie kancelarii komornika albo w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego sądowego postanowienia o utracie rękojmi. Rękojmia w innej postaci nie będzie uwzględniona.

W ciągu ostatnich dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w godz. 9:00-19:00, akta zaś postępowania egzekucyjnego I Co 1079/14 można przeglądać w Sekretariacie I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Marszałkowska 82 w Warszawie.

Nadmienia się, że prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod zajęcia przedmiotu egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące prowadzone postępowanie.

Wyjaśnia się, że użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika nie ujawnione w księdze wieczystej, jeżeli nie zostaną zgłoszone, najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku postępowania i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności nieruchomości.