Licytacja udziałów w spółce GPI Magdalenka

Licytacja udziałów w spółce GPI Magdalenka

Licytacja udziałów w spółce GPI Magdalenka 150 150 Komornik Warszawa • Monika Sachno

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy Monika Sachno podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  28.03.2017 r. o godz. 10:00 w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy Moniki Sachno,  Al. Jerozolimskie 85 02-001 Warszawa, odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja udziałów należących do dłużnika i składających się z:

Nazwa ruchomości: udziały w spółce GPI Magdalenka Sp. z o.o.
Ilość: 50 170 szt.
Wartość: szacunkowa 38 596 000,00 (kwota brutto zawiera podatek VAT zł)
Cena wywołania: 19 298 000,00 zł

Wyżej wymienione udziały oszacowane zostały przez biegłego sądowego powołanego na zlecenie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS. Opinia określająca wartość udziałów dostępna jest w aktach sprawy spółki GPI Magdalenka Sp. z o.o. – KRS 375 069 w XII Wydziale Gospodarczym KRS Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100.

Suma wywołania wynosi 50% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania do dnia poprzedzającego dzień licytacji, tj. 27.03.2017 r., na rachunek kancelarii komornika:

Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Warszawie  80 12406074 1111 0010 4835 9963.

Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc). Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

UWAGA: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.