Pierwsza licytacja działki z budynkami

Pierwsza licytacja działki z budynkami

Pierwsza licytacja działki z budynkami 150 150 Komornik Warszawa • Monika Sachno

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy Monika Sachno na podstawie art. 953 kpc. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  7 kwietnia 2017 r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy mającego siedzibę przy ul. Marszałkowskiej 82 w sali nr 310 odbędzie się pierwsza licytacja należącej do dłużnika Benedykta Porada nieruchomości:

działka nr 65 i 2/12, obręb ewidencyjny 2-11-16, o pow. 2351,00 m2 (zabudowana dwoma budynkami stanowiącymi salon obsługi i sprzedaży samochodów z częścią magazynową i biurowo-mieszkalną o łącznej powierzchni użytkowej 1707,50 m2) położona w Warszawie-Ursus przy Aleje Jerozolimskie 236, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1M/00097313/7

Suma oszacowania wynosi 6.510.131,00 zł, zaś cena wywołania wynosi  4.882.598,25 zł.

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania udziału. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 651.013,10 zł. najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień licytacji, na konto Komornika Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Warszawie 80 12406074 1111 0010 4835 9963 lub w kasie kancelarii komornika albo w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego sądowego postanowienia o utracie rękojmi. Rękojmia w innej postaci nie będzie uwzględniona.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:00  do godz. 19:00 akta zaś postępowania egzekucyjnego I Co 777/15 można przeglądać w Sekretariacie I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Marszałkowska 82 w Warszawie.

Nadmienia się, że prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod zajęcia przedmiotu egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące prowadzone postępowanie.

Wyjaśnia się, że użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika nie ujawnione w księdze wieczystej, jeżeli nie zostaną zgłoszone, najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku postępowania i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności nieruchomości.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.