Pierwsza licytacja mieszkania

Pierwsza licytacja mieszkania

Pierwsza licytacja mieszkania 150 150 Komornik Warszawa • Monika Sachno

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy Monika Sachno na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  16-11-2016r.r. o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy mającego siedzibę przy ul. Marszałkowskiej 82 w sali nr  325 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości (ograniczonego prawa rzeczowego): spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu nr 153, o pow. 227 m2, położony budynku przy ul. Aleje Jerozolimskie 133 w Warszawie, złożony z czterech pokoi, kuchni,dwóch przedpokoi, dwóch łazienek, garderoby, spiżarni, wc oraz sauny; dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1M/00477673/6, należacego do dłużnika: King & King Sp. z o.o. w Warszawie

Suma oszacowania wynosi 1.996.462,00 zł, cena wywołania wynosi 1.497.346,50 zł

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania. Przystępujący do przetargu licytant obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, tj. 199.646,20 zł najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień licytacji, na konto Komornika Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Warszawie 80 12406074 1111 0010 4835 9963 lub w kasie kancelarii komornika albo w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego sądowego postanowienia o utracie rękojmi. Rękojmia w innej postaci nie będzie uwzględniona.

W ciągu ostatnich dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w godz. 9:00-19:00, akta zaś postępowania egzekucyjnego I Co 344/16 można przeglądać w Sekretariacie I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Marszałkowska 82 w Warszawie.

Nadmienia się, że prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod zajęcia przedmiotu egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące prowadzone postępowanie.

Wyjaśnia się, że użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika nie ujawnione w księdze wieczystej, jeżeli nie zostaną zgłoszone, najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku postępowania i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności nieruchomości.