Licytacja nieruchomości: mieszkanie na Ochocie

Licytacja nieruchomości: mieszkanie na Ochocie

Licytacja nieruchomości: mieszkanie na Ochocie 150 150 Komornik Warszawa • Monika Sachno

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy Monika Sachno na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  28 marca 2019 r. o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy mającego siedzibę przy ul. Marszałkowskiej 82 w sali nr 232 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny nr 48, stanowiący odrębną nieruchomość, o pow. 48,29 m2, położony w budynku przy ul. Korotyńskiego 22 w Warszawie, złożonego z 3 pokoi, przedpokoju, kuchni i łazienki z wc, przedpokoju oraz hallu. Do lokalu przynależy piwnica nr 48 o pow. 2,89 m2. Dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa prowadzi księgę wieczystą WA1M/00488655/4.

Przedmiotowy lokal (którego suma oszacowania wynosi 313.623,00 zł), jest obciążony służebnością osobistą (której wartość została oszacowana na kwotę 146.559,00 zł). Z wartości lokalu podanej w ogłoszeniu została odjęta wskazana wartość służebności osobistej.

Suma oszacowania wynosi 167.064,00 zł, cena wywołania wynosi 125.298,00 zł

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania. Przystępujący do przetargu licytant obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, tj. 16.706,40 zł najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień licytacji, na konto komornika Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Warszawie 80 12406074 1111 0010 4835 9963 lub w kasie kancelarii komornika albo w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego sądowego postanowienia o utracie rękojmi. Rękojmia w innej postaci nie będzie uwzględniona.

W ciągu ostatnich dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w godz. 9:00-19:00, akta zaś postępowania egzekucyjnego II Co 1909/16 można przeglądać w Sekretariacie II Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Marszałkowska 82 w Warszawie.

Nadmienia się, że prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod zajęcia przedmiotu egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące prowadzone postępowanie.

Wyjaśnia się, że użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika nie ujawnione w księdze wieczystej, jeżeli nie zostaną zgłoszone, najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku postępowania i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności nieruchomości.