Wniosek egzekucyjny – wzór

Prawidłowo wypełniony wniosek egzekucyjny wzór to klucz do sprawnego wszczęcia postępowania egzekucyjnego. Sprawnie przeprowadzona egzekucja to większa szansa na odzyskanie należności. Ważne jest zatem szybkie przeprowadzenie procesu wszczęcia postępowania egzekucyjnego, co umożliwi komornikowi poprawnie wypełniony wniosek egzekucyjny wzór.

By usprawnić wszczęcie egzekucji należy wybrać komornika, który będzie właściwy do jej przeprowadzenia ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę dłużnika. W innym wypadku, komornik zwróci wniosek egzekucyjny wzór jako organ niewłaściwy do wszczęcia postępowania, co znacznie opóźni jego wszczęcie. W obecnym stanie prawnym komornik może działać na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba jego kancelarii (z wyjątkiem egzekucji z nieruchomości).

Komornik Monika Sachno co do zasady prowadzi egzekucję na obszarze apelacji warszawskiej, z nieruchomości zaś na obszarze dzielnic Ursus, Ochota, Włochy. Jeśli zależy Ci na błyskawicznym wszczęciu postępowania egzekucyjnego, a dłużnik posiada adres zamieszkania lub siedzibę na obszarze apelacji warszawskiej, wypełnij wniosek egzekucyjny Wzór znajdziesz na naszej stronie. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości przy jego wypełnianiu zachęcamy do kontaktu z kancelarią. Nasi wykwalifikowani pracownicy chętnie pomogą telefonicznie przy jego wypełnieniu. Do wniosku egzekucyjnego należy dołączyć oryginał tytułu wykonawczego, opatrzony klauzulą wykonalności. Dołączenie do wniosku egzekucyjnego jedynie tytułu egzekucyjnego w praktyce uniemożliwi komornikowi wszczęcie postępowania. Będzie on zobligowany do wezwania wierzyciela o uzupełnienie braków formalnych. Dopiero umieszczona na wypisie orzeczenia klauzula wykonalności otwiera drzwi do dochodzenia przez organ egzekucyjny zasądzonych wierzytelności.

Klauzulę wykonalności zgodnie z art. 781 kodeksu postępowania cywilnego nadaje sąd pierwszej instancji, w którym sprawa się toczyła lub toczy. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności sąd rozpoznaje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od jego złożenia.

Gdy już posiadasz wszelkie wymagane dokumenty, wystarczy wydrukować ze strony nasz formularz wniosek egzekucyjny wzór, poprawnie go wypełnić, czytelnie podpisać, wraz z oryginałem tytułu wykonawczego zapakować do koperty i zaadresować na adres: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie Monika Sachno. Kancelaria numer XIV Al. Jerozolimskie 85 02-001 Warszawa. W naszej kancelarii każdy wniosek traktowany jest priorytetowo. Po dostarczeniu wniosku do kancelarii, nasz zespół dołoży wszelkich starań by postępowanie egzekucyjne zostało wszczęte niezwłocznie.