Wniosek o zabezpieczenie do komornika

W wieloletniej praktyce często obserwuję wypadki wyzbywania się majątku przyszłych dłużników w celu udaremnienia egzekucji. Zbywane są ruchomości, prawa majątkowe, przelewane są wierzytelności. Często ukrywane są środki zgromadzone na rachunkach bankowych. Część podmiotów (osób fizycznych i prawnych), która właśnie występuje na drogę sądową, nie ma świadomości, że wyżej wymienionych sytuacji można uniknąć i uprzedzić nieuczciwe praktyki przyszłego dłużnika, składając wniosek o zabezpieczenie przed wszczęciem postępowania sądowego.

Wniosek o zabezpieczenie do komornika

Udzielenia zabezpieczenia może żądać każda strona lub uczestnik postępowania, jeżeli uprawdopodobni roszczenie oraz interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia. W pierwszej kolejności zainteresowany musi udać się do sądu. Do udzielenia zabezpieczenia właściwy jest sąd, do którego właściwości należy rozpoznanie sprawy w pierwszej instancji. Pamiętaj, że sąd rozpoznaje wniosek o udzielenie zabezpieczenia w jego granicach, biorąc za podstawę orzeczenia materiał zebrany w sprawie. W związku z powyższym musisz dokładnie określić sposoby, z których komornik ma prowadzić postępowanie zabezpieczające. Pamiętaj by zakres był jak najszerszy. Wówczas komornik będzie mógł prowadzić postępowanie z wielu składników majątku, co znacznie zwiększy szansę na skuteczne zakończenie sprawy.

W praktyce spotykam tytuły zabezpieczenia ograniczające się do jednego, indywidualnie wskazanego rachunku bankowego. Wówczas zobligowana jestem do prowadzenia postępowania wyłącznie z tego rachunku. W takim wypadku nawet, jeśli z urzędu wiem o majątku dłużnika, z którego mogłabym przeprowadzić skuteczne postępowanie, w tej sprawie będę musiała umorzyć postępowanie z uwagi na bezskuteczność. Po uzyskaniu tytułu zabezpieczenia wraz z klauzulą wykonalności, którą sąd nadaje z urzędu (poza wyjątkami wskazanymi w ustawie – przykładowo nakaz zapłaty wydany w postępowaniu nakazowym) należy złożyć wniosek o zabezpieczenie do komornika wraz z oryginałem uzyskanego wyżej tytułu.

Wniosek o zabezpieczenie do komornika

Wniosek o zabezpieczenie do komornika – wzór

Abyśmy mogli podjąć działania mające na celu zabezpieczenie Twoich wierzytelności, konieczne jest, by uprzednio do sądu trafił odpowiednio przygotowany wniosek o udzielenie zabezpieczenia. Wzór powinien zawierać wszystkie elementy pisma procesowego, czyli datę, podpis i wyszczególnienie adresata (sąd, nazwy stron oraz pełnomocników). Oznaczeniem rodzaju dokumentu będzie: „Wniosek o udzielenie zabezpieczenie roszczenia”. W jego treści muszą znaleźć się powody wysuwanego roszczenia wraz z uzasadnieniem. Należy starannie uprawdopodobnić roszczenie oraz wykazać interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia. Jeśli posiadasz jakiekolwiek obawy związane z wypłacalnością dłużnika – każdy powód należy dokładnie wyjaśnić i opisać. Również we wniosku wskazujesz sposób zabezpieczenia swoich należności. Pamiętaj także o dołączeniu do pisma wszelkich niezbędnych dokumentów i dowodów.

W następnym kroku, uprawniony winien udać się do komornika, który rozpocznie postępowanie zabezpieczające. Wniosek do komornika o zabezpieczenie powinien być kierowany wraz z oryginałem postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia, zaopatrzonym z urzędu w klauzulę wykonalności albo oryginałem nakazu zapłaty wydanym w postępowaniu nakazowym, który stanowi samoistną podstawą do wszczęcia postępowania, bez nadania mu klauzuli wykonalności. Podstawą do wszczęcia postępowania może być także europejski nakaz zabezpieczenia. Postaw na sprawdzonych specjalistów – dzięki naszej wiedzy i doświadczeniu cała procedura nie będzie skomplikowana, a może być niezwykle korzystna dla Ciebie jako wierzyciela.

Wykonanie zabezpieczenia przez komornika

Zabezpieczenia roszczeń dokonuje komornik po rozpatrzeniu uprzednio złożonego wniosku. Zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego, wykonanie zabezpieczenia przez komornika może nastąpić poprzez zajęcie wynagrodzenia za pracę, środków na rachunku bankowym, ruchomości oraz innych wierzytelności czy innego prawa majątkowego. Zabezpieczone wierzytelności nie trafiają jednak bezpośrednio do Ciebie, a zostają przekazane na rachunek depozytowy.

Opłata od wniosku o zabezpieczenie

Kancelaria komornicza w Warszawie, prowadzona przez Monikę Sachno rozpozna Twój wniosek i niezwłocznie dokona wszelkich zajęć. Pamiętaj o złożeniu wraz z wnioskiem stosownej opłaty stałej w wysokości 300 zł (opłata od wniosku o zabezpieczenie to wysokość 5% wartości świadczenia, które ma podlegać zabezpieczeniu w przypadku udanego zabezpieczenia). Bez niej komornik nie będzie mógł dokonać niezwłocznie czynności. Będzie zobligowany wezwać uprawnionego o uzupełnienie braków poprzez uiszczenie stosownej opłaty, co znacznie wydłuży przebieg postępowania.

Jeśli chcesz zabezpieczyć swoje prawa i należności – jako wykwalifikowany komornik jestem w stanie Ci to zapewnić. Nie czekaj i skontaktuj się z kancelarią Moniki Sachno już dziś.